تجهیزات جانبی آتش نشانی (7)

جعبه آتش نشانی (1)

سیستم اطفاء حریق (6)

کپسول آتش نشانی (4)