سیستم اطفاء حریق آبی (1)

سیستم اطفاء حریق آیروسل (2)

سیستم اطفاء حریق گازی (3)