دستگاه اتوکلاو دیجیتال (4)

دستگاه الکترولیز نمک طعام (1)

دستگاه انکوباتور هوشمند (8)

دستگاه سانتریفیوژ آزمایشگاهی (3)

دستگاه فور هوشمند (7)