بانک برند ربات صنعتی (18)

ربات اسکارا (1)

ربات پلتایزینگ یا پالتایزر (4)

ربات تحویل دهنده هوشمند (1)

ربات جابجا کننده مواد (1)

ربات جوشکاری (3)

ربات چسب زنی (4)

ربات دلتا (1)

ربات رنگ پاش (6)

ربات ضد عفونی کننده (1)