روغن انتقال حرارت (7)

روغن ترانسفورماتور (6)

روغن توربین (8)

روغن دنده یا واسکازین (7)

روغن کمپرسور (7)

روغن هیدرولیک صنعتی (7)