تجهیزات تغذیه و خوراک دام (8)

تجهیزات تیمار و آسایش دام (7)

تجهیزات جمع آوری و مدیریت کود (4)

تجهیزات مورد نیاز در بخش فرآیند شیر دام (4)