کاتر آسفالت بر برقی (1)

کاتر آسفالت بر بنزینی (5)

کاتر آسفالت بر پشت تراکتوری (1)

کاتر آسفالت بر دیزلی (1)