اتصالات رزوه ای (3)

اتصالات ساکتی (2)

اولت (1)

بست لوله (1)

تبدیل لوله (1)

زانویی (4)

سه راهی لوله (3)

کپ یا درپوش لوله (4)