جک پنوماتیک یا سیلندر پنوماتیک (17)

چنگک یا گریپر پنوماتیک (2)

سیلندر چرخشی پنوماتیک (2)

کلمپ پنوماتیک (1)