دیزل ژنراتور (19)

ژنراتور تک (8)

ژنراتور گازی (7)

موتور برق بنزینی (53)

موتور برق دیزل (9)

موتور برق کیفی (8)

موتور برق گازسوز (گازی) (3)

موتور برق نفتی بنزینی (2)

نصب موتور برق و تعمیر موتور برق (2)