واحد هواساز کمپرسور اسکرو (5)

واحد هواساز کمپرسور باد سیلندر پیستونی (6)