تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه فاضلاب

 با توجه به کمبود منابع آب و نیاز روز افزون تمامی جوامع بشری و صنعتی به تامین آب، لازم است تا همه، بعد از استحصال و مصرف آن ،پساب خروجی خود را در راستای بازگشت آب به چرخه طبیعت مدیریت نموده و با استفاده از سیستم های تصفیه فاضلاب اقدام به پاکسازی پساب خروجی مطابق با استاندارد سازمان حفاظت از محیط زیست نمایند

روش های تصفیه فاضلاب

انتخاب روش های مناسب تصفیه به درجه تصفیه مورد نیاز و شرایط اقلیمی و اهداف تصفیه بستگی دارد.
– برکه های تثبیت فاضلاب

  • برکه های بی هوازی
  • برکه های اختیاری
  • برکه های هوازی