مقالات

روش های تصفیه فاضلاب

انتخاب روش های مناسب تصفیه فاضلاب بستگی به پارامترهای خروجی پساب و میزان بار آلودگی داشته و همچنین هدف از تصفیه کیفیت و کمیت است که مشخص می سازد کدامیک از روش ها و یا تلفیقی از آنها مورد استفاده قرارگیرند و به طور کلی شامل تقسیم بندی های ذیل می گرددند:

1)       روش های فیزیکی

1-1- آشغاگیری

·         دستی

·         مکانیکی

1-2- دانه گیری

·         کلاسیفایر

 
2)       روش های شیمیایی

·         انعقاد و لخته سازی

·         تنظیم pH

 
3)       روش های بیولوژیکی

1-3- روش های هوازی

·          لجن فعال AS (Activated sludge)

·         لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS (Extended Aeration Activated Sludge)

·          اتصال بیولوژیکی گردان RBC ((Rotating Biological Contactor

·         راکتورهای ناپیوسته متوالی SBR (Sequencing Batch Reactor)

·         راکتورهای زیستی غشایی MBR (Membrane Biological Reactors)

2-3- روش های بی هوازی

1-2-3  فرآیند های بی هوازی با رشد چسبیده

·         راکتور بستر آکنده PBR (Packed Bed Reactor)

·         راکتور بستر گسترده EBR (Extended Bed Reactor)

·         راکتور بستر سیال FBR  (Fluidized Bed Reactor)

·         راکتور بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا(UASBR) Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket Reactor

2-2-3  فرآیند های بی هوازی با رشد معلق

·         راکتور بی هوازی با اختلاط کامل CMAR(Complete Mix Anaerobic Reactor)

·         راکتور بی هوازی تماسی CAR(Contact Anaerobic Reactor)

·         لاگون های بی هوازی AL (Anaerobic Lagoon )