مقالات

استخر شنا

ازن ژنراتور های ozomax با قابلیت تولید ازن و چندین عامل اكسید كننده ی دیگر نظیر اكسیژن اتمی، پر اكسید هیدروژن و رادیكا های هیدروكسیل روش بسیار كارامدی در ضدعفونی آب استخر می باشد. این عوامل اكسید كننده با دیواره ی سلولی باكتری ها واكنش داده و آن ها را اكسید و تبدیل به دی اكسید كربن و آب می كنند. به همین روش، موارد مضر دیگر نظیر ادرار و عرق از آب حذف می شوند.

ازن ژنراتور با تولید ازن در محل چیست؟

ازن ژنراتور های ozomax با استفاده از هوا و یا هوای غلیظ از اكسیژن ، ازن مورد نیاز برای ضدعفونی را در محل مصرف تولید می كند.  كارایی ازن ژنراتورهای گازی ozomax برای ضدعفونی آب استخر به سختی و هدایت الكتریكی آب استخر بستگی ندارد. بنابراین، این ازن ژنراتورها برای ضدعفونی استخرهایی با سختی بالا بسیار مناسب می باشد.
ازن ژنراتور های گازی ozomax برای ضدعفونی آب استخر از سه بخش تشكیل شده است:
ازن ژنراتور گازی: با استفاده از اكسیژن موجود در هوا به تولید ازن می پردازد.
خشك كننده ی هوا: باعث حذف رطوبت از هوای اطراف شده و از ورود آن به داخل ازن ژنراتور جلوگیری می نماید. این عمل باعث افزایش میزان تولید ازن می شود. همچنین با این عمل عمر ازن ژنراتور افزایش می یابد.
ونتوری برای تزریق ازن: با استفاده از ونتوری ازن تولید شده در ژنراتور در نتیجه ایجاد خلا در اثر عبور آب به داخل جریان آب تزریق می شود.
تصفیه آب استخر با ازن از چه طریقی انجام می شود؟
ازن از طریق ونتوری به جریان آب در گردش استخر وارد و مخلوط می شود. ازن حل شده با دیواره ی غشایی باكتری ها و ویروس ها واكنش داده و تبدیل به دی اكسید كربن و آب می نماید.

چه مدل ازن ژنراتور برای شما مناسب است؟

اندازه ازن ژنراتور با توجه به اندازه استخر قابل محاسبه است. در زیز جدولی بر اساس حجم استخر ارائه شده است

Pool Volume

Recommended
model

Air dryer model

Venturi model

Gallons

M3

0 – 12 500

0 – 50

OZO-1VTTL

OZ-VAC

V – 1584

12 500 – 25 000

50 – 100

OZO-2VTTL

OZO-VAC

V – 1584

25 000 – 37 500

100 – 150

OZO-3VTTL

OZO-VAC

V – 1584

37 500 – 50 000

150 – 200

OZO-4VTTL

OZO-VAC

V – 1584 (2 units)